SVEREV är en samarbetsorganisation för små till medelstora oberoende redovisnings- och revisionsbyråer.

Vi tror att de lokala självständiga byråerna är en förutsättning för väl utförda arbeten. Vi står för närhet, engagemang, ansvar och hög kvalité. Vi samarbetar för att vara konkurrenskraftiga mot större aktörer, samt för att kvalitetssäkra vår verksamhet i relation till regelverk och kvalitetskrav, exempelvis REKO och ISA. Alla våra medlemmar tjänar på den utveckling som vi gemensamt skapar.

Utbildningskostnader är en stor del av budgeten hos redovisnings- och revisionsbyråer. Vi samarbetar genom att anordna egna utbildningar, vilket leder till att vi maximerar utbildningens nytta samtidigt som vi håller kostnaderna på en rimlig nivå

Vi utnyttjar också varandras kunskaper. Vi tar till vara på den samlade interna kunskapen genom det kollegiala samarbetet.

"ENSAM ÄR STARK, MEN TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE."

Exempel på våra tjänster

Bolagsbildning

Redovisningsservice

Revision

Interna rutiner

Bokslut och årsredovisning

Ekonomistyrning

Företagsvärderingar

Skatter

Affärsplaner

Företagsförvärv

Generationsskiften

Kvalitetskontroll

SVEREV – Det lyser av kvalitet

SVEREV arbetar med att precisera kvalitetskrav för våra enskilda byråer samt för SVEREV-gruppen som helhet. Vi har ett löpande samarbete där vi aktivt arbetar med att förbättra våra arbetsmetoder. Vi utför löpande interna kvalitetskontroller för att försäkra oss om att varje enskild byrå lever upp till SVEREVs fastställda standard. Standarden är utformad för att överensstämma med de kvalitetskrav som ställs av Standard för revision i Sverige (RS), Standard för redovisningskonsulter (REKO), FARSRS samt de krav som lagen ställer.

DFK International utför också kvalitetskontroller som är i enlighet med internationell standard. Precis som med våra anslutna byråer i Sverige är det viktigt att vi kan lita på att våra internationella kontakter uppfyller vissa kvalitetskrav.

Som kund till SVEREV kan du alltid räkna med att vi utför arbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Samarbeten

Bokföringsnämnden
Bolagsverket
DFK International
FAR
PKF
Skatteverket
SRF Konsult